Bc. Barbora Beňovská

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem

Corporate Social Responsibility
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vysvětlit koncept společenské odpovědnosti v podnikání v současném globalizovaném světě a provést analýzu tohoto konceptu u vybraného subjektu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je zaměřena na teore-tická východiska týkající se samotného pojmu společenské odpovědnosti, historic-kému vývoji a vybraným normám společenské odpovědnosti firem. Druhá část je tvořena …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explain the concept of corporate social respon-sibility in business in current global world and to make an analysis of this concept for chosen institution. The thesis consists of two main parts. The first part is fo-cused on theory of the term „Corporate social responsibility“, its historical develo-pment and to chosen normatives of corporate social responsibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta