Bc. Karolína Trachtová

Bachelor's thesis

Analýza nekódujících RNA a jejich úlohy v biologii maligních B buněk

Analysis of non-coding RNAs and their role in the biology of malignant B cells
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat 16 vzorků od pacientů s chronickou lymfocytární leukémií získaných pomocí technologie sekvenování nové generace se zaměřením na dlouhé nekódující RNA. Tato třída nekódujících RNA má velký potenciál pro regulaci genové exprese a její spojení se vznikem mnoha typů rakoviny je dnes všeobecně uznáváno. Během práce byla vytvořena databáze dlouhých nekódujících …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyse 16 samples from patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) obtained by Next-generation sequencing (NGS) technique with a focus on long non-coding RNAs. This class of non-coding RNAs has a great potential in regulation of gene expression and its association with origin of various types of cancer is now widely recognized. During the work, the database …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta