Bc. Diana Briestenská

Master's thesis

D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem

D-A a D-A-D´ luminophores having oxazaborine acceptor
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá AIE/ACQ efektom. V úvode práce sú vysvetlené základné princípy a podmienky uplatnenia AIE efektu, spolu s technologickými aplikáciami zlúčenín, ktoré vykazujú fluorescenciu v pevnom stave. Ďalšia časť práce je zameraná na fluorescenčné oxazaboríny a ich delenie. Predmetom experimentálnej časti je príprava rôzne substituovaných oxazaborínov …more
Abstract:
This master thesis deals with the AIE/ACQ effect. The introduction explains the basic principles and conditions of application of the AIE effect, together with the technological applications of compounds showing fluorescence in the solid state. The next part of the work is focused on fluorescent oxazaborines and their division. The subject of the experimental part is the preparation of variously substituted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Briestenská, Diana. D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická