Bc. Anna Dočkalová

Master's thesis

Osamělí senioři a aktivizace

Lonely seniors and activation
Abstract:
Diplomová práce se věnuje představám osamělých seniorů o aktivizaci. Jedná se o představy klientů organizace, která klientům poskytuje aktivizační službu. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jaké představy o aktivizaci mají osamělí senioři?“ Práce je rozčleněna do tří částí. Teoretická část práce si klade za cíl objasnit základní teoretické pojmy vztahující se k cílům práce. Jedná se …more
Abstract:
The thesis is focused to ideas of lonely seniors about activation. It is about the ideas of the client, who is a member organization that provides activation services. The aim is to answer the main question: „What ideas of activation solitary seniors have?“ The thesis is divided into three parts. The theoretical part aims to explain the reader the basic theoretical concepts related to the objectives …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work