Mgr. Lucie Jiráčková

Diplomová práce

Sekundární viktimizace obětí znásilnění: vliv víry ve spravedlivý svět na přijetí mýtů o obětech

Secondary victimization of rape victims: the influence of the belief in a just world on acceptance of rape myths
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat jeden ze zdrojů sekundární viktimizace obětí trestného činu znásilnění. V diplomové práci jsem se zaměřila na prokázání rozšíření mýtů o znásilnění a kauzality mezi posuzováním dle mýtů a vírou ve spravedlivý svět. Tato kvantitativní studie byla realizována pomocí online dotazníkového šetření. Byly použity dotazníky o Víře ve spravedlivý svět a účelově sestavený dotazník …více
Abstract:
The aim of the thesis was to consider one of the sources of secondary victimization of rape delict victims. In diploma thesis, I focused on proving the extension of the myth about the rape and the cause of judging according to the myths and the faith in a fair world. This quantitative study was realized via an online questionnaire. The questionnaires About Faith in Fair World and the purpose-built …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vazačová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta