Theses 

Marketingová komunikace Armády České republiky jako rekrutační nástroj – Bc. Ondřej Nečas

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Ondřej Nečas

Diplomová práce

Marketingová komunikace Armády České republiky jako rekrutační nástroj

Marketing Communication of the Army of the Czech Republic as a Recruitment Tool

Anotace: Tématem diplomová práce je návrh marketingové strategie a komunikace Armády České republiky (AČR) s důrazem na její užití jako rekrutačního nástroje. V teoretické části jsou nejprve definována východiska v oblasti teorie komunikace, komunikačního procesu, marke-tingové komunikace a veřejného sektoru. Praktická část práce se zabývá analýzou stávající marketingové komunikace AČR, PEST analýzou okolí, dále potom vyhodnocením kvantita-tivního výzkumu, týkajícího se postoje veřejnosti k AČR, její komunikaci a povolání profe-sionálního vojáka a konečně souhrnnou SWOT analýzou. Výstupem projektové části je po-tom návrh marketingové strategie a komunikace AČR v oblasti náboru pro rok 2020, včetně časové, nákladové a rizikové analýzy.

Abstract: The topic of this diploma thesis is a proposal of marketing strategy and communication of the Army of the Czech Republic (ACR) with emphasis on its use as a recruiting tool. The theo-retical part defines the starting points in the field of communication theory, communication process, marketing communication and public sector. The practical part deals with the analy-sis of the current marketing communication of the Army of the Czech Republic, PEST analy-sis of the surroundings, then the evaluation of quantitative research concerning the attitude of the public to the Czech Army, its communication and profession of a professional soldier and finally a comprehensive SWOT analysis. The output of the project part is the proposal of marketing strategy and communication of the ACR in the area of recruitment for 2020, inclu-ding time, cost and risk analysis.

Klíčová slova: komunikace, marketingová komunikace, komunikační proces, veřejný sektor, veřejná správa, ozbrojené síly, armáda, nábor, marketingový výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53485 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Nečas, Ondřej. Marketingová komunikace Armády České republiky jako rekrutační nástroj. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:50, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz