Theses 

Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence – Mgr. Barbara Marešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Barbara Marešová

Diplomová práce

Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence

Selected personality traits and beliefs influencing oral health and health protective behaviour in dental prevention

Anotace: Cílem této práce je prozkoumat vliv vybraných osobnostních charakteristik a přesvědčení na orální zdraví a stomatologickou prevenci jednotlivců. Zaměřujeme se především na koncept dentálního místa kontroly, vnímanou vlastní účinnost, extraverzi, neuroticismus a dentální úzkost. Mimo dotazníku vlastní konstrukce, zaměřeného na orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence, jsme použili Dotazník obecné vlastní efektivity, do češtiny přeloženou Dental Health Locus of Control Scale a Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R ve zkrácené verzi. Pomocí shlukové analýzy jsme nalezli dva protikladné osobnostní typy a popsali pět specifických technik čištění zubů. Podařilo se nám mezi zkoumanými proměnnými nalézt některé významné vztahy potvrzující výsledky zahraničních výzkumů a některé vztahy nové, které je potřeba podrobit dalšímu zkoumání.

Abstract: The purpose of this thesis is to explore the influence of chosen personality characteristics and beliefs on oral health and dental prevention of the individuals. We focus especially on the concept of dental health locus of control, self-efficacy, extraversion, neuroticism and dental anxiety. For the purpose of this study we designed the questionnaire, which is oriented to oral health and health protective behaviour in dental prevention. Besides we used the General Self-efficacy Scale, the Dental Health Locus of Control Scale translated to Czech language and the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R) in shortened version. We found two different personality types and described five specific techniques of tooth brushing using the two-step cluster analysis. Within the explored variables we found some significant relations, that confirm the results of some foreign researches, and some new relations, that are needed to be explored further.

Klíčová slova: orální zdraví, stomatologická prevence, zdraví podporující chování, dentální místo kontroly, dentální úzkost, neuroticismus, extraverze, vnímaná vlastní účinnost, oral health, dental prevention, health protective behaviour, dental health locus of control, dental anxiety, neuroticism, extraversion, self-efficacy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:59, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz