Petr Bora

Diplomová práce

Analýza oborového okolí těžební společnosti OKD, a. s.

Business Environment Analysis for the Mining Joint-Stock Company, OKD,a.s.
Anotace:
Analýza oborového okolí těžební společnosti OKD, a.s. přináší návrhy a doporučení v oblasti obchodní strategie společnosti. Za použití Porterova modelu popisuje oborové okolí uhelného průmyslu v ČR. Analyzuje stav černouhelného průmyslu v ČR ve vazbě na OKD, a.s. a faktory, které jej ovlivňují. Především se pak práce zabývá faktory ekonomickými, politickými a sociálními. V závěru se práce věnuje analýze …více
Abstract:
The analysis of OKD branch surroundings contains the proposals and recommendations in the area of business strategy of the company. It describes the branch surroundings of the coal mining industry in the Czech Republic in the frame of Porter model. The thesis analyses the status of hard coal industry in the Czech Republic in connection with OKD, a.s. and the factors which influence it. Further, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Michal Vaněk
  • Oponent: Jan Hladký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava