Theses 

MOŽNOSTI PREVENCE ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK – Kamila BANÁTOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Kamila BANÁTOVÁ

Master's thesis

MOŽNOSTI PREVENCE ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK

IMPAIRED DRIVING PREVENTION

Abstract: Prevence v oblasti řízení pod vlivem návykových látek je v praxi realizována nejrůznějšími prostředky. Preventivní aktivity mají své nezastupitelné místo i na školách ve formě dopravní výchovy. Zavedení dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu je čistě na volbě konkrétní školy. Záměrem práce bylo popsat názory studentů středních škol a gymnázií na Přerovsku v oblasti řízení pod vlivem návykových látek. Nástrojem pro získávání dat byl dotazník tvořený z otevřených otázek, který mapoval jak postoje studentů v této problematice, tak i jejich zkušenosti. Celkově se nám podařilo získat data od 725 studentů. Pro doplnění informací byla problematika konzultována se školními metodiky prevence ve formě rozhovorů nebo dotazníku. Sběr dat probíhal přímo na školách ve výuce a to od dubna do prosince roku 2010.

Abstract: Impaired driving prevention is being implemented in practice by a variety of means. Prevention activities have their unique place at schools in the form of traffic education. Implementation of traffic education into school curriculum is purely the choice of a particular school. The aim of the study was to explore views of secondary and grammar school students in region Přerov on impaired driving. Tool used for obtaining data was a questionnaire consisting of open-ended questions, which charted student´s attitudes to this issue, as well as their experiences. Finally we collected data from 725 students. For additional information the issue had been consulted with school methodists of prevention in the form of interviews or questionnaires. The data were collected directly at the schools during classes from April to December 2010.

Keywords: prevence, užívání drog, mladí řidiči, řízení pod vlivem návykových látek, postoje, dopravní výchova

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2011
  • Identifier: 118451

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

BANÁTOVÁ, Kamila. MOŽNOSTI PREVENCE ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/2/2019 01:05, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz