Mgr. Andrea Fleková

Diplomová práce

Příprava pokrmů - metodické zpracování tematického celku pro 1. stupeň ZŠ

Food preparation - methodical processing of the thematic area for the 1st grade of primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tematickým celkem Příprava pokrmů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vymezené v aktuální verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Hlavním cílem bylo navrhnout a metodicky zpracovat vzdělávací obsah tematického celku pro 1. vzdělávací období 1. stupně ZŠ. Navržené očekávané výstupy, učivo i metodické náměty jsou vytvářeny tak, aby korespondovaly …více
Abstract:
Diploma thesis provides of thematic complex Food preparation in education area Human and the world of work, defined in the actual version of Framework educational program for elementary education. The main objective were to propose and methodically process education area for 1st educational period for the 1st grade of primary school. Proposal expected outputs, curriculum and methodically themes are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta