Mgr. Alan HAVLICE

Advanced ('rigorózní') thesis

Postaveni soudniho exekutora v eeske republice

The Position ofa Court Distrainer in the Czech Republic
Abstract:
Rigorózní práce se zabývá postavením soudního exekutora v České republice při výkonu exekuční činnosti prováděné dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů. Dále vývojem exekučního řízení od roku 1918, srovnáním s dalšími právnickými profesemi a vlivem jiných řízení na exekuce, komparací s postavením soudních exekutorů ve vybraných …more
Abstract:
This rigorous thesis deals with the position of a court distrainer in the Czech Republic during the performance of a distraint procedure according to Act No. 120/2001 Coll., on court-appointed distrainers and distraining activities (Rules of Distraining) as amended. Further in his work, the author gives an overview of the history of a distraint procedure from 1918 onwards, a comparison to other legal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 11. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLICE, Alan. Postaveni soudniho exekutora v eeske republice. Plzeň, 2018. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Právo