Michael KARAS

Master's thesis

Porovnání revitalizované krajiny po těžbě uhlí na příkladu podkrušnohorské krajiny v porovnání s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny v SRN

Comparison of the revitalized landscape after coal mining on the example of the Krušné hory landscape compared to the revitalization projects of the Lusatian lakeland in Germany
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou resocializace oblastí dotčených těžbou hnědého uhlí v České republice a ve Spolkové republice Německo. Porovnává revitalizované krajiny po těžbě uhlí v Mostecké pánvi s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny. V úvodu popisuje význam rekultivací, politiku nerostných surovin ČR, porovnává legislativní úpravy revitalizace v obou státech a vysvětluje význam …more
Abstract:
The thesis deals with the problematics of resocialization of areas affected by brown coal mining in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. It compares revitalized landscapes after coal extraction of the Mostecká pan with revitalization projects with Lusatian Lakes Landscape. In the introduction, it describes the importance of reclamation, the policy of the Czech Republic, compares …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KARAS, Michael. Porovnání revitalizované krajiny po těžbě uhlí na příkladu podkrušnohorské krajiny v porovnání s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny v SRN. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Environment

Master programme / field:
Ecology and environmental protection / Revitalization of Lanscape