Karolína Vavrečková

Diplomová práce

Posouzení hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Evaluation of Performance Appraisal and Employee Remuneration in a Selected Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je nastínit řešení problémů v oblasti současného hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Pro dosažení stanoveného cíle bylo použito literární rešerše, dotazníkového šetření, pozorování a strukturovaných rozhovorů. V práci byly poskytnuty návrhy, které by jsou směřovány ke zlepšení zjištěné situace hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to make suggestion solutions of problems in present condition of performance appraisal and employee remuneration in a selected company. In the thesis are used literary research, questionnaire survey, observation and interviews. The thesis provides proposals which be intended for improvement ascertained situation in company. Provided proposals should be implement in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Bláha
  • Oponent: Zdeňka Ultmannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava