Theses 

Rodina jako faktor rozhodování nákupního chování – Bc. Martin Vršecký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Vršecký

Master's thesis

Rodina jako faktor rozhodování nákupního chování

Family as a factor of purchase behavior

Anotácia: Tato diplomová práce na téma „Rodina jako faktor rozhodování nákupního chování“ by měla poskytnout jak stručný, přehledný a ucelený pohled na nákupní chování rodiny jako takové, tak i poukázat na fakt, že různé typy rodin, mohou mít zcela odlišný způsob nákupního chování. V teoretické část popisuji základní marketingové pojmy, definice, marketingový komunikační mix a jeho vliv na rodinu, spotřební chování, kupní chování a kupní role. Současně byl vymezen samotný pojem rodiny a její vývoj napříč historií se závěrečným shrnutím charakteristiky současné české domácnosti a nákupním chování českých rodin. Dále je uveden základní postup marketingového výzkumu. V praktické části je analyzována současná postmoderní česká rodina, jednotlivé nákupní role jejích členů, jejich chování k diferenciovaným typům produktů či služeb. Dále je analýza zaměřena na obecnou ekonomickou stránku českých rodin, finanční zázemí a financování

Abstract: This diploma thesis on "Family as a factor in buying behavior" should provide a brief, clear and comprehensive view of the family's purchasing behaviors as such, as well as the fact that different types of families may have a completely different way of buying behavior. In the theoretical part I describe basic marketing concepts and definitions and a marketing communication mix and its impact on family, consumer behavior, purchasing behavior and purchasing roles. At the same time, the concept of the family and its development across the history was defined, with the final summary of the characteristics of the contemporary Czech household and the purchasing behavior of Czech families. The basic course of marketing research is presented. In the practical part, the present postmodern Czech family, individual purchasing roles of its members, their behavior towards differentiated types of products and services are analyzed. Furthermore, the analysis focuses on the general economic aspect of Czech families, financial background and financing

Kľúčové slová: Marketing, rodina, nákupní chování, kupní proces, domácnost, dotazník, family, purchase behaviour, buying proces, household, questionnaire

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedúci: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 19:35, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz