Theses 

Finanční analýza podniku – Ing. Terézia Živická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Terézia Živická

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku

Financial analysis of the company

Anotace: Abstrakt Tato bakalářská práce posuzuje finanční situaci vybrané konkrétní společnosti. Pro hodnocení finančního zdraví společnosti jsou použity základní metody finanční analýzy. První část práce vymezuje teoretický základ finanční analýzy, její podstatu, význam a úlohu v řízení podniku. Popisuje vybrané metody finanční analýzy. Druhá část práce obsahuje charakteristiku zvoleného podniku a aplikaci teoretického základu do praxe pomocí vybraných metod finanční analýzy. Závěr bakalářské práce je shrnutím veškerých poznatků uvedených v praktické části a rekapitulací celkové finanční situace podniku.

Abstract: Abstract This bachelor thesis assesses the financial situation of the selected specific companies. Basic methods of financial analysis are used as evaluating factors of the financial health of the company. The first part of the thesis defines the theoretical basis for financial analysis, its nature, importance and role in management. It describes selected methods of financial analysis. The second part contains the characteristics of the selected companies and application of the theoretical basis in practice by using selected techniques of financial analysis. Conclusion of the bachelor thesis is a summary of all the evidence mentioned in a practical part and recapitulation of overall company financial situation.

Klíčová slova: finanční analýza, účetnictví, rentabilita, zisk, rozvaha, aktiva, pasiva, finanční ukazatele, horizontální analýza, vertikální analýza, výkaz zisku a ztráty financial analysis, accounting, profitability, profit, balance sheet, assets, liabilities, financial ratios, horizontal analysis, vertical analysis, profit and loss account

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz