Michaela ANTOŠOVÁ

Bachelor's thesis

Komparace vybraných podmínek pro výuku předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově

The comparison of selected conditions for teaching subjects of Physical Education and Health Education at primary and secondary schools in Karlovy Vary and Sokolov
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je přispět k řešení problematiky podmínek výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově. V teoretických východiscích se práce zabývá významem pohybových aktivit pro člověka. Představuje Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání a podrobněji se věnuje vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tu poté …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to contribute to find a solution for teaching conditions issues in Man and health educational area in primary and secondary schools in Karlovy Vary and Sokolov. In theoretical part is the thesis dealing with an improtance of physical activities for man. Introduces Framework educational programs for primary and secondary education and is in great detail focused on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ANTOŠOVÁ, Michaela. Komparace vybraných podmínek pro výuku předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta