Michaela ANTOŠOVÁ

Bakalářská práce

Komparace vybraných podmínek pro výuku předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově

The comparison of selected conditions for teaching subjects of Physical Education and Health Education at primary and secondary schools in Karlovy Vary and Sokolov
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přispět k řešení problematiky podmínek výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově. V teoretických východiscích se práce zabývá významem pohybových aktivit pro člověka. Představuje Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání a podrobněji se věnuje vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tu poté …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to contribute to find a solution for teaching conditions issues in Man and health educational area in primary and secondary schools in Karlovy Vary and Sokolov. In theoretical part is the thesis dealing with an improtance of physical activities for man. Introduces Framework educational programs for primary and secondary education and is in great detail focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANTOŠOVÁ, Michaela. Komparace vybraných podmínek pro výuku předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví na základních a středních školách v Karlových Varech a Sokolově. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta