Radim Kováčik

Diplomová práce

Plánování zásahu složek IZS při úniku nebezpečné látky ze stacionárních zdrojů

Planning an IRS Intervention in Case of Release of a Hazardous Substance from Stationary Sources
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá plánováním zásahu složek IZS při úniku nebezpečné látky ze stacionárních zdrojů. V práci je provedena charakteristika území města Třinec, ve kterém byly vytipovány stacionární zdroje možného úniku nebezpečných látek. Následně byly vybrány ty, které představují významné riziko, a je tedy zapotřebí, se jimi dále zabývat. V práci je rovněž popsán systém spolupráce a koordinace …více
Abstract:
This thesis deals with the planning intervention IRS when leakage of hazardous substances from stationary sources. I also made a characterization of the city Třinec, where have been identified stationary sources of possible release of hazardous substances. Subsequently, have been selected those that pose a significant risk and therefore it must continue to deal with them further. Simultaneously I describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Petra Růžičková
  • Oponent: Václav Nevrlý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování