Bc. Zdeněk Holec

Bachelor's thesis

Hospodaření s nemovitým majetkem obce

The municipal real property asset management
Abstract:
Bakalářská práce je zpracována na téma „Hospodaření s nemovitým majetkem obce.“ Daná problematika je řešena z praktického hlediska, to znamená, že při jejím zpracování byly nejvíce využity zkušenosti z praxe autora této bakalářské práce. Tyto zkušenosti byly porovnávány s poznatky, které byly získány při studiu podkladů potřebných pro zpracování uvedené bakalářské práce. Při studiu podkladů potřebných …more
Abstract:
Bachelor thesis is elaborated on the theme "Management of real estate of the village. " The issue is addressed in practical terms, it means that while processing were the most used practical experience of the author of this work. These experiences were compared with findings obtained in the study documents needed for processing work. While studying the documents needed for processing this work the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2009
  • Supervisor: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta