Theses 

Výuka o regionu Brno, Královo Pole s využitím modelu integrované tematické výuky – Mgr. Jana Macalíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Macalíková

Diplomová práce

Výuka o regionu Brno, Královo Pole s využitím modelu integrované tematické výuky

Region Brno, Královo Pole in model of integrated temathic instruction

Anotace: Diplomová práce „Výuka o regionu Brno, Královo Pole s využitím modelu integrované tematické výuky“ řeší problematiku regionálních prvků ve výuce na prvním stupni základní školy. Práce má dvě části: teoretickou část a praktickou část. Praktická část práce se zabývá realizací modelu integrované tematické výuky se zaměřením na region Brno, Královo Pole ve 3. ročníku ZŠ. Cílem práce je připravit kompletní didaktické podklady pro integrovanou tematickou výuku o regionu a porovnat jejich účinnost s běžným vyučováním. Výzkum obsahuje čtyři fáze. První fáze je věnována diagnostice postojů a znalostí žáků o regionu Brno, Královo Pole. Druhá fáze zahrnuje přípravu podkladů pro tvorbu výukových materiálů, které jsou vytvořeny s ohledem na dosavadní znalosti žáků. Třetí fáze zahrnuje realizaci ITV ve škole a ve čtvrté fázi proběhlo zhodnocení účinnosti integrované tematické výuky, zvolenou metodou pro srovnání je didaktický test. Vytvořené výukové materiály představují základní oporu pro integrovanou tematickou výuku o regionu bydliště pro 3. ročník základní školy. Porovnání výsledků didaktického testu přineslo jednoznačné výsledky: žáci, kteří se zúčastnili integrované tematické výuky, měli oproti žákům, kteří absolvovali běžnou výuku, lepší kognitivní znalosti o Králově Poli. V oblasti afektivní jsou taktéž zaznamenány rozdíly mezi žáky s integrovanou tematickou výukou (lepší výsledky) a žáky z běžné výuky. Hlavním přínosem této práce je, že propojuje odborné informace o královopolském regionu s výukovými materiály pro třetí ročník základní školy. Účinnost vytvořených výukových materiálů byla v kognitivní i afektivní oblasti ověřena v praxi porovnáním integrované tematické výuky s běžným vyučováním. Práce je určena jako podpora učitelů z královopolského regionu při zařazování tématu Region bydliště do výuky.

Abstract: The thesis "Teaching about the region Brno, Královo Pole using the model of integrated thematic instruction" deals with regional elements in education at primary school. The work has two parts: theoretical and practical part. The practical part deals with the implementation of model integrated thematic instruction, focusing on the region of Brno, Královo Pole in the 3rd year of primary school. The aim of this work is to prepare complete didactic materials for integrated instruction about the region and to compare their effectiveness to conventional instruction. The research includes four phases. The first phase of the research is dedicated to the diagnosis of pupils' knowledge and attitudes to the region Brno, Královo Pole. The second phase involves a preparation of documents neccesary for the creation of teaching materials, which are created with regard to the existing knowledge of pupils. The third phase involves the implementation of integrated thematic instruction in school and the fourth phase, the effectiveness of integrated thematic instruction was evaluated using the didactic test comparison method. Created teaching materials represent a fundamental support for integrated thematic instruction about pupils' home region for the 3rd year of primary school. From the performed didactic test we can conclude: - pupils who attended integrated thematic instruction had better cognitive skills regarding the region Brno, Královo Pole than pupils who attended regular classes - pupils who attended integrated thematic instruction had also more intense attitude to the region Brno, Královo Pole than pupils who attended regular classes The main contribution of this work is the combining the expert information about the region Brno, Královo Pole with educational materials for the third year of elementary school. The effectiveness of created teaching materials was empirically tested in cognitive and affective domain by comparing integrated thematic instruction with regular instruction. The purpose of this work is to support teachers in the region Brno, Královo Pole during the classes about the home region.

Klíčová slova: RVP ZV, Člověk a jeho svět, region, město, městská část, integrovaná tematická výuka, Man and his world, town, part of town, integrated thematic instruction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová
  • Oponent: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:16, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz