Theses 

Analýza podpůrných opatření pro předškolní a mladší školní věk dětí s balbuties – Bc. Gabriela Vágnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Gabriela Vágnerová

Bakalářská práce

Analýza podpůrných opatření pro předškolní a mladší školní věk dětí s balbuties

The analysis of supporting measures for preschool and younger school age children with balbuties

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku balbuties u dětí v předškolním a mladším školním věku. Hlavním cílem bylo analyzovat poskytovaná podpůrná opatření u dětí s koktavostí. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na psychomotorický vývoj dětí, vývoj dětské řeči, popisuje jednotlivé jazykové roviny a logopedickou intervenci. Ve druhé kapitole je vysvětlen pojem balbuties, příznaky a příčiny této narušené komunikační schopnosti. Kapitola třetí se zaobírá výzkumem kvalitativního charakteru, jehož hlavním cílem bylo analyzovat podpůrná opatření pro předškolní a mladší školní věk dětí s balbuties. Stěžejní technikou výzkumu byly dvě případové studie. Dílčím cílem byla analýza odpovědí na dotazník, který byl se sestaven za účelem zjištění, jaké je povědomí rodičů předškolních dětí o balbuties.

Abstract: The thesis focuses on the problem of stammering in children of the preschool and early school age. The main objective was to analyze the supportive measures provided to children with stammering. The work is divided into three chapters. The first chapter focuses on the psychological development of children, child speech development, it describes various linguistic levels and speech intervention. Second chapter explains the concept of stammering, symptoms and causes of communication disorders. The chapter three deals with qualitative research, the main objective was to analyze the supportive measures for preschool and school age children. The research part is based on two case studies. The partial aim was to analyze the the answers to the questionnaire, which was compiled in order to determine what awareness is of parents preschool children of stammering.

Klíčová slova: Koktavost, neplynulost, vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, podpůrná opatření, předškolní věk, mladší školní věk Balbuties, disfluency, speech development, impaired communication ability, supportive measures, preschool age, school age

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz