Jakub Kupka

Master's thesis

Konverze přádelny a dostavba blízkého okolí pro funkci bydlení, Brno-Obřany

Conversion of the spinning and completion of the surrounding area for the housing, Brno-Obřany
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je zpracovat architektonický projekt konverze bývalé přádelny na polyfunkční dům v lokalitě Brno-Obřany, současný areál bývalých textilních závodů (Esslerova přádelna) situovaný na ostrově na řece Svitavě. Ve své práci se snažím z celého areálu vytvořit kvalitní veřejný prostor s částečně městským charakterem, který by se mohl stát novým lokálním centrem Obřan. Tohoto se pokouším …more
Abstract:
The aim of my thesis is to work out an architectural project of the conversion of the former spinning mill to a multifunctional building in the locality Brno-Obřany, the current site of the former textile factories (Essler´s spinning mill) located on an island on the Svitava River. In my work, I try to create high-quality public space with partially urban character from the entire site, which could …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Klára Frolíková Palánová
  • Reader: Martin Náhlovský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava