Alexandra Vondráčková

Bachelor's thesis

MFF Karlovy Vary v kontextu světových filmových událostí

Karlovy Vary IFF among worldwide film events

Abstract:
Ve své bakalářské práci detailně mapuji filmová fóra, trhy a festivaly. Shrnuji příležitosti, které producentům a filmovým profesionálům nabízí. Do husté sítě světových údálostí filmového průmyslu pak zasazuji MFF Karlovy Vary a určuji jeho pozici na festivalové mapě.
Abstract:
In my bachelor thesis I thoroughly explore film forums, markets and festival. I summarize opportunities which are offered to producers and film professionals at such events. I implant Karlovy Vary IFF inside this extensive network of worldwide film industry events and I define its position on the imaginary festival map.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Petr OUKROPEC
  • Reader: Jiří VLACH

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna