Theses 

Obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of the chosen company. – Bc. Petra Chvalkovská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Petra Chvalkovská

Master's thesis

Obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of the chosen company.

Získání prostředků z operačních programů pro financování potřeb vybraného podniku

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou získání prostředků z operačních programů pro financování potřeb vybraného podniku. První část této práce popisuje přehled o současném stavu řešené problematiky. Zde je popsána Regionální politika v Evropě a v České republice a důvody její existence. Dále význam regionálního rozvoje a administrativní členění České republiky. Posledním bodem v této části je rozdělení minulého programového období od 2007 do 2013 a současného programového období od 2014 do 2020.Druhá část popisuje vlastní výsledky. Zde se nachází charakteristika vybrané společnosti a popis prioritní osy, v rámci které společnost žádala o dotaci. Dále je zde uvedena samotná žádost o dotaci, schválení této žádosti, celková realizace projektu, jeho následná udržitelnost, přínosy a rizika obdržené dotace a vlastní úsudky.

Abstract: This diploma thesis is focused on obtaining the resources from the operational programmes for financing the needs of a chosen company.The first part describes the overview of the current status of discussed problematics. There are described Regional policies in Europe and the Czech Republic and the reasons of establishment, regional development, the administrative division of the Czech Republic and the last programming period from 2007 to 2013 and this programming period from 2014 to 2020.The second part are own results. There are characteristics of a chosen company and of the priority axes within which the company submitted the subsidy application. The next is a subsidy application, approval of this application, the overall implementation of the project and its subsequent sustainability, benefits and risks of this obtained subsidy and its own insights.

Keywords: Dotace, Programové období, Zjednodušené podlimitní řízení, společnost FINBAU a.s., Státní fond Životního prostředí, Operační program Životní prostředí

Keywords: Operational Programme Environment, State Environment Fund, Simplified under-limited procurement, Programming period, The company FINBAU a.s., Subsidy

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48284 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 01:56, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz