Petr Šaradin

Bachelor's thesis

Rizika šikany na školách, prevence a její řešení

Risk of Bullying in Schools, Prevention and its Solution
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů vedoucích ke vzniku rizik šikany na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. V teoretické části je na základě literárních rešerší přiblížen trojí náhled na tento fenomén, poté vysvětlen princip fungování šikany a fáze jejího vývoje. Práce se dále zabývá morálními profily charakteristik agresorů i obětí, forem šikany, legislativních …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of factors leading to the risk of bullying at the Integrated Technical and Economic Secondary School in Sokolov. In the theoretical part, the triple view of this phenomenon is presented on the basis of literature search, then the principle of the bullying and its development phase is explained. The thesis also deals with moral profiles of the characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 9. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ing. Olga Vojtěchovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions