Rudolf Baron

Diplomová práce

Analýza marketingové komunikace pro umělecké výstavy

Marketing Communication Analysis for Art Exhibitions
Anotace:
Název této diplomové práce je Analýza marketingové komunikace pro umělecké výstavy. Práce obsahuje teoretická východiska daného tématu, charakteristiku výstavy Zlato císařů a králů, metodiku sběru dat, analýzu marketingové komunikace výstavy a následně návrhy a doporučení. Cílem této práce je zhodnocení použitých komunikačních nástrojů. Marketingový výzkum je prováděn na základě dotazníkového šetření …více
Abstract:
The title of this diploma thesis is Marketing Communication Analysis for Art Exhibitions. The thesis examines the theoretical background of the topic, the characteristics of the art exhibition Zlato císařů a králů, the methodology of data collection, analysis of marketing communication of the exhibition and later improvement suggestions. The goal of this thesis is to evaluate the marketing communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jana Ostrožná
  • Oponent: Ondřej Spáčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava