Lenka Kobzová

Master's thesis

Návrh na zvýšení návštěvnosti knihovny

The Design of Increasing Visit Rate for the Library
Anotácia:
Cílem mé diplomové práce byl návrh na zvýšení návštěvnosti knihovny. Konkrétně hlavní pobočky Knihovny města Ostravy. Zpracovala jsem charakteristiku organizace a marketingové prostředí. Využila jsem teoretická východiska marketingu neziskového sektoru, marketingu služeb a měření spokojenosti zákazníka. Dále jsem provedla analýzu současného marketingového mixu Ústřední knihovny a marketingový výzkum …viac
Abstract:
The aim of my thesis was the design of increasing visit rate for the library. Specifically, the main branch Library of Ostrava. I compiled the characteristics of the organization and the marketing environment. I compiled theoretical bases of marketing nonprofit sector, marketing of services and measuring customer satisfaction. Next, I analyze the current marketing mix of the Central Library and market …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: Jana Ostrožná
  • Oponent: Magdalena Pastrňáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava