Theses 

Vliv dopravní dostupnosti území na ekonomický a regionální rozvoj v České republice – RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Disertační práce

Vliv dopravní dostupnosti území na ekonomický a regionální rozvoj v České republice

Impact of Transport Accessibility on the Economic and Regional Development in the Czech Republic

Anotace: Doprava je jedním z významných faktorů, které mají vliv na socioekonomickou úroveň regionu a prostorové interakce ve společnosti. Tento předpoklad můžeme uplatnit jak ve změnách distribuce ekonomických aktivit v čase a prostoru, tak v celkovém vývoji ekonomické úrovně obcí v České republice. Dopravní dostupnost jako geografický fenomén má své projevy v mnoha oblastech života, především v oblasti sociální a ekonomické (např. pohybu obyvatelstva jak za prací, tak celkově). Tato disertační práce se věnuje hodnocení úrovně dopravní dostupnosti a obslužnosti v obcích České republiky a jejímu srovnání s ukazateli jejich socioekonomické úrovně. Nejprve formou kvantitativních metod (formou korelační, regresní a faktorové analýzy), poté skrze geografickou analýzu zkoumaného území a následně formou kvalitativního výzkumu na základě semi-strukturovaných rozhovorů se starosty obcí dotčeného území, odborníky a podnikateli. Klade si za cíl zjištění vztahu (závislosti) úrovně dopravní dostupnosti a obslužnosti a socioekonomického rozvoje v České republice.

Abstract: Transport or traffic services are very important factors influencing the socioeconomic status of a region and spatial interactions in the society. This proposition can be applied to the changing of regional diversity in time and space and economic development of municipalities in the Czech Republic. Accessibility as a geographical phenomenon has its impact in many spheres of life. First of all in socioeconomic sphere (for example movement of population to work, or in general). This doctoral thesis deals with the evaluation and comparison of indicators of transport accessibility and traffic service level with socioeconomic indicators in the czech municipalities. First analysis will be quantitative (correlation, regressional and factoral analysis). Second analysis will be a geographical analysis of investigated teritory and third will be qualitative research based on semi-structured interviews with mayors of municipalities of investigated teritory, experts and entrepreneurs. Goal is to find out, what is the relationship between level of transport accessibility nad traffic service and socioeconomic level in Czech republic.

Klíčová slova: doprava, dostupnost, dopravní obslužnost, socioekonomické indikátory, obce, regionální rozvoj, Česká republika, Transport, Accessibility, Traffic services, Socioeconomic indicators, Municipalities, Regional development, the Czech Republic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcel Horňák, PhD., doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:38, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz