Dominik Havlík

Bachelor's thesis

Financování politických stran se zaměřením na konkrétní politickou stranu

Funding of Political Parties Focusing on Particular Political Party
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá financováním politických stran a politických hnutí v České republice. Práce je rozčleněna na část teoretickou a část praktickou, které se člení do tří kapitol. V první kapitole po úvodu jsou uvedeny zákony a právní předpisy upravující fungování a financování politických stran a politických hnutí. V následující kapitole jsou obecně rozvedeny možnosti financování politických …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with financing of political parties and political movements in the Czech republic. The thesis is devided into the theoretical and the practical part, which are devided into three chapters. In the first chapter, after the introduction, there are laws and regulations, which are regulating the functioning and financing of political parties and political movements. In the following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Alžběta Urbancová
  • Reader: Jana Filipová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava