Kamila Houdková

Bachelor's thesis

Problematika násilí na ženách zaměřená na znásilnění

The issue of violence against women in rape
Anotácia:
Bakalářská práce s názvem „Problematika násilí na ženách zaměřená na znásilnění“ se zabývá násilím na ženách, pokud možno komplexně. Práce se rozděluje na dvě části. Teoretickou a praktickou. První část rozebírá pojmy dané problematiky. Zmiňuje se také o historii, pachateli, oběti a následné pomoci. V praktické části je vytvořeno výzkumné šetření (dotazník) a také proběhl osobní rozhovor s osobou poškozenou …viac
Abstract:
The bachelor thesis entitled "The issue of violence against women in rape" deals with violence against women, if possible in a comprehensive way. The thesis is divided into two parts. Theoretical and practical. The first part discusses the concepts of the given issue. It also mentions history, perpetrators, victims and subsequent aid. In the practical part is created a research survey (questionnaire …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
  • Vedúci: PhDr. PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS