Theses 

Proměny životního stylu – predátorský hédonismus nebo dobrovolná skromnost? – Bc. Olga Maříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Olga Maříková

Bakalářská práce

Proměny životního stylu – predátorský hédonismus nebo dobrovolná skromnost?

Changes in life style - predatory hedonism or voluntary humility?

Anotace: Bakalářská práce se zabývá proměnami životního stylu, zaměřuje se zejména na predátorský typ hédonistického životního stylu, který je založen na naplnění lidských potřeb, zájmů, slastí vždy a za každou cenu a okamžitě. Hédonistické postoje jsou prosazovány v nejdravější podobě bez ohledu na okolí. Oproti tomuto stylu se nachází „alternativní životní styl", založený na dobrovolné skromnosti, omezení potřeb, jejich odložení do budoucnosti, nelpění na hmotných věcech a orientace na nemateriální hodnoty, jako je vztah k lidem a k přírodě, rodina, přátelství, láska a koníčky. Bakalářská práce rovněž sleduje vliv marketingu a reklamy na formování životního stylu. Sleduje a vyhodnocuje také nákupní zvyklosti obyvatelstva okresu Liberec a Děčín.

Abstract: The Bachelor Thesis deals with changes of the life style, it focuses in particular on thehedonistic lifestyl, which is based on the fulfilment of human needs, interests, bliss always and at any cost and immediately. Hedonistic attitudes are promoted in a very predatory form regardless of the surroundings. Compared to this style, there is an alternative lifestyle, which is based on voluntary modesty and on the limitations of the needs and the in postponement until the future, based on the preference of the intangible needs, such as relationship to the people, to nature, to family, to friendship, to love and to the interests. Bachelor's thesis also monitors the impact of marketing and advertising in shaping the life style. Monitors and evaluates also the shopping habits of the population of the distrikt of Liberec and Děčín.

Klíčová slova: Postmoderní společnost, hédonismus, životní styl, marketingová komunikace, smysl života, environmentální etika, individualismus, štěstí, civilizace, globalizace, Postmodern society, hedonism, lifestyle, marketing communication, the meaning of life, environmental ethics, individualism, happiness, civilization, globalization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz