Theses 

Narušená komunikační schopnost u dětí s odkladem povinné školní docházky – Lada Majdlochová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lada Majdlochová, DiS.

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost u dětí s odkladem povinné školní docházky

Disturbed Communication Ability in Children with School Attendance Delay

Anotace: Bakalářská práce se zabývala logopedickou péčí poskytovanou dětem s narušenou komunikační schopností a odkladem povinné školní docházky ze strany mateřských škol. Cílem byla analýza logopedické péče jakým způsobem a v jakém rozsahu podporují mateřské školy nápravu řeči u dětí s narušenou komunikační schopností a odkladem povinné školní docházky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. Obsahem první kapitoly je ontogeneze dětské řeči a popis jazykových rovin ve vývoji řeči dítěte. Druhá kapitola pojednává o připravenosti dítěte k zahájení povinné školní docházky. Definuje školní zralost a připravenost dítěte na vstup do školy. Dále vymezuje pojem povinná školní docházka, její odklad a věnuje se komunikačním kompetencím dítěte v předškolním věku. Kapitola třetí charakterizuje pojem narušená komunikační schopnost a popisuje jednotlivé druhy narušené komunikační schopnosti. V poslední kapitole je uvedena struktura logopedické péče v České republice dle jednotlivých resortů. Část praktická navazuje na část teoretickou. Jsou v ní představeny výsledky kvantitativního výzkumu, který se zabýval poskytovanou logopedickou péčí dětem s narušenou komunikační schopností a odkladem povinné školní docházky mateřskými školami. Průzkumu se zúčastnily mateřské školy převážně ze Středočeského kraje. Výsledky průzkumu ukázaly, že se mateřské školy snaží dětem s narušenou komunikační schopností a odkladem povinné školní docházky poskytnout dostatečnou logopedickou podporu. Zaměřují se na individuální přístup k dítěti, rozvíjí všechny jazykové roviny, využívají nejrůznější pomůcky a programy pro rozvoj a nápravu řeči dítěte. Z průzkumu dále vyplynulo, že mateřské školy mají nedostatek kvalifikovaných logopedických pracovníků a v důsledku velkého počtu dětí mají ztížené podmínky pro práci.

Abstract: Bachelor thesis addressed speech therapy provided to children with disturbed communication ability with delayed compulsory schooling recommended by kindergartens. The goal of study was to analyze of speech therapy, ways and manners how kindergartens support of this treatment. Theoretical part of my thesis is structured into four chapters. The first chapter contains ontogenesis of children speech and a description of stages of child's speech-language development. The second chapter deals with child's readiness to enter compulsory schooling. School entry maturity and readiness are defined. The compulsory schooling and school entry delaying terms are determined and deal with communication competencies of preschoolers. The third chapter defines disturbed communication ability and different kinds of disruption. The last chapter presents speech-therapy framework according to authorities and their competence areas in the Czech Republic. The practical part follows the theoretical one. Outcomes of quantitative research are presented. The speech-therapy of children with disturbed communication ability with delayed compulsory schooling recommended by kindergartens has been investigated. Kindergartens of Central Bohemia district have participated mainly. The research results showed that kindergartens provides sufficient treatment of children in the scope of this research. They focus on individual service, develop all language stages and employ various aids and programs. The research results demonstrated lack of qualified speech-therapy professionals working for kindergartens and more difficult working conditions caused by high number of children.

Klíčová slova: Individuální přístup, jazykové roviny, logopedická intervence, narušená komunikační schopnost, ontogeneze řeči, školní zralost a připravenost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 16. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Hodíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30527 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Majdlochová, Lada. Narušená komunikační schopnost u dětí s odkladem povinné školní docházky. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz