Theses 

Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera – Bc. Pavel KRAUS

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Pavel KRAUS

Master's thesis

Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera

Karl Raimund Popper´s critical rationalism

Abstract: Práce je zaměřena na studium kritického racionalismu v díle Karla Raimunda Poppera. V jeho stručném životopisu jsou naznačeny klíčové okamžiky Popperova filosofického směřování ke kritickému racionalismu. Pozornost je věnována základním myšlenkám a principům Popperovy filosofie - kritiky induktivní metodologie dále pak pojmům falzifikace, koroborace, verisimilitude, hypoteticko dedukční metodě. Rozebírány jsou vlivy filosofického prostředí, které formovalo Popperovy názory novopozitivistů a Vídeňského kruhu. Uvedení stručné historie vlivu induktivismu ve vědecké metodologii je doplněno o Popperovy výhrady a kritiku indukce. V souvislosti s Popperovou teorií poznání světa je zmíněna je i jeho koncepce tří světů a evoluční model poznání. Další část práce je věnována expozici kritiky a návrhů na změny v Popperově filosofii z řad stoupenců i odpůrců kritického racionalismu. V závěru pak následuje zamyšlení nad odkazem Karla Poppera a jeho vlivem na filosofii vědy i nad odrazem kritického racionalismu v běžném životě.

Abstract: The thesis is focused on a research of Critical rationalism in work of Karl Raimund Popper. In a short biography are implied the most important moments directing him towards his theory of Critical rationalism. An attention is given to basic thoughts and principles of Popper's philosophy the critics of an inductive methodology and then concepts of falsification, corroborate, verisimilitude and hypothetic deductive method. In the thesis are analyzed influences of philosophical surroundings, which formed Popper's ideas newpositivism and Vienna circle. After a short introducing of inductivism influences in a scientific methodology are shown Popper's objections and his criticism towards the inductivism itself. In a relation with Popper's theory of the world cognition is also mentioned his conception of the three worlds and his evolution model of cognition. Next part of the thesis is devoted to critics of Popper; attempts to make changes in his philosophy by followers and also by opponents of Popper's Critical rationalism. In a conclusion follows reflection of Karl Popper's legacy and his influence on a philosophy of science, as well as is mentioned a reflection of the Critical rationalism in a common life.

Keywords: K. R. Popper, kritický racionalismus, kritika indukce, falsifikace, hypoteticko-dedukční model poznání, koroborace, verisimilitude, novopozitivismus

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59768 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAUS, Pavel. Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 23:27, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz