Jakub Koždoň

Bakalářská práce

Návrh domovní ČOV a způsobu nakládání s vyčištěnou odpadní vodou

The design of the house water treatment plant and the way of handling of the purified wastewater.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem domovní čistírny odpadních vod a způsobu nakládání s vyčištěnou odpadní vodou v zájmové oblasti Bukovec. V této bakalářské práci je řešena problematika nakládání s odpadní vodou a s vyčištěnou odpadní vodou. Navíc zde byl na požádání zadavatele zpracován i návrh řešení vsakovacího zařízení na utrácení srážkových vod. Teoretická část této bakalářské práce se zabývá …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on designing a domestic wastewater treatment plant and on the disposal of purified wastewater in the Bukovec area. This thesis deals with the disposal of wastewater and purified wastewater. In addition, a proposal for the design of a rainwater infiltration facility was created on request of the client. The theoretical part of this bachelor thesis deals with the technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Vojtěch Václavík
  • Oponent: Jakub Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava