Bc. Elena Adámková

Bakalářská práce

Obsah přílohy k účetní závěrce a její význam pro externí uživatele

Content of the Notes to the Financial Statements and its Importance for External User
Anotace:
Problematika účetní závěrky, kterou povinně sestavují všechny Účetní jednotky (ÚJ), zahrnuje v sobě nejen povinné výkazy jako Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, případně Přehled o vlastním kapitálu a Výkaz peněžních toků, ale současně i Přílohu k účetní závěrce (Přílohu k ÚZ). Práce si klade za cíl prozkoumat význam této Přílohy pro externí uživatele formou testování užitku, ale i nedostatků z pozice různých …více
Abstract:
The issue of financial statements, which are compulsorily prepared by all Accounting Entities (UJ), includes not only mandatory statements such as the Balance Sheet, Profit and Loss Statement, or Statement of Equity and Cash Flow Statement, but also the Notes to the Financial Statements (Notes to ÚZ). The thesis aims to explore the importance of this Appendix for external users by testing the benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.