Dinh Khang Pham

Bakalářská práce

Information System based on Web Technologies

Information System based on Web Technologies
Anotace:
Hlavní myšlenkou této práce je vytvořit webovou aplikaci, která bude obsahovat systém pro správu a prostředí pro uživatele. Tato aplikace může ukládat některé projekty darování, profil uživatelů a analyzovat data v řídicím panelu, který může administrátor mít přehled. Systém využívá výuky Javascipt, ReactJS, HTML, CSS, NodeJS, MongoDB a další.
Abstract:
The main idea of this thesis is to create a donation web application, which include managing system for admin and environment for users. This application can store some donation projects, profile of users, and analyze data in dashboard which admin can have an overview. The system uses technologies JavaScript, ReactJS, HTML, CSS, NodeJS, MongoDB and others.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 8. 2019
  • Vedoucí: Michal Radecký
  • Oponent: Pavel Dohnálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika