Ing. Michaela Buchtová

Master's thesis

Obecně závazné vyhlášky obcí o veřejném pořádku

Generally Binding Ordinance to Public Order
Abstract:
Tématem diplomové práce jsou obecně závazné vyhlášky obcí o veřejném pořádku. Úvodní část práce se v obecné rovině věnuje samosprávě obcí a zejména jejich pravomoci vydávat obecně závazné vyhlášky. Práce definuje věcný a procesní postup při tvorbě obecně závazných vyhlášek (dále též „OZV“) v rámci zadaného vymezení, analýzu a identifikaci regulovaných oblastí veřejného pořádku a komparace vývoje posuzování …more
Abstract:
The topic of the diploma thesis is generally binding decrees of municipalities on public order. The introductory part of the thesis deals remove in general with the self-government of municipalities and especially their power to issue generally binding decrees. The thesis defines the factual and change in the creation of generally binding decrees (hereinafter also "OZV") within the assigned definition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2022
  • Supervisor: JUDr. David Hejč, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta