Lenka KLIMEŠOVÁ

Bakalářská práce

Podpůrná opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností

Supporting measures for pupils with communication disorders
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku poskytování podpůrných opatření žákům s narušenou komunikační schopností při vzdělávání na základních školách. Cílem je pokusit se analyzovat poskytovaná podpůrná opatření pro tyto žáky. Teoretická část se věnuje klasifikaci narušené komunikační schopnosti, legislativní podpoře inkluzivnímu vzdělávání a podpůrným opatřením zaměřeným na žáky s potřebou podpory …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of supportive measures for pupils with communication disorders in education at elementary schools. The aim is to try to analyze the provided supportive measures for these pupils. The theoretical part deals with the classification of communication disorders, legislative support for inclusive education and supportive measures aimed at pupils with the need for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMEŠOVÁ, Lenka. Podpůrná opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta