Bc. Táňa BRZICOVÁ

Diplomová práce

Problematika hodnocení mutagenity ve vzorcích kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíky

Problems of assessment mutagenicity in samples contaminated by polycyclic aromatic hydrocarbons
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo provést hodnocení mutagenity vzorků čistírenských kalů Amesovým testem. Testovány byly dva vzory odvodněných anaerobně stabilizovaných nehygienizovaných kalů z ÚČOV Ostrava. K detekci mutagenní aktivity byly použity indikátorové kmeny Salmonella typhimurium His- TA98 a TA100. Test byl proveden ve variantách bez a s metabolickou aktivací in vitro jaterní mikrosomální frakcí …více
Abstract:
The aim of this study was to detect mutagenicity of sewage sludge using the Ames assay. Two samples of dewatered anaerobically stabilized and non-hygienized sewage sludges from the central sewerage plant in Ostrava were tested. Indicator strains Salmonella typhimurium His- TA98 and TA100 were used to the detection of frame-shift and substitute mutagenic activity with and without in vitro metabolic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010
Zveřejnit od: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRZICOVÁ, Táňa. Problematika hodnocení mutagenity ve vzorcích kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta