Matěj Tibenský

Bakalářská práce

Výživa a pitný režim hasiče při a (po) zásazích.

Nutrition and Drinking Modes of Firefighters during and after Interventions.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena nejen na výživu a pitný režim hasičů při a po zásazích, ale i na výživu mimo zásahy. V první části je popsána činnost hasiče a možná zdravotní rizika související s nedodržováním zásad zdravé výživy a pitného režimu. V následující části je popsán energetický výdej a energetický výdej hasiče, který se nejvíce přibližuje skutečnosti. V další části jsou rozebrány zásady zdravého …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused not only on nutrition and fluid intake of firefighters during and after interventions, but also on diet out of interventions. The first part describes the activity of the firefighter and the risks caused by failure to observe the principles of healthy nutrition and fluid intake. The following section describes the energy output and the closest example of firefighting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Šárka Bernatíková
  • Oponent: Jan Žižka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Práce na příbuzné téma