Theses 

Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula pro 1. stupeň základní školy – Edita MACHÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Edita MACHÁČKOVÁ

Diplomová práce

Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula pro 1. stupeň základní školy

Interdisciplinary relationships at the level of the planned curriculum for elementary school.

Anotace: Diplomová práce Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula pro 1. stupeň základní školy se zabývá problematikou mezipředmětových vztahů a jejich uplatňováním ve výuce matematiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Část teoretická přináší analýzu problematiky mezipředmětových vztahů a integrace vzdělávacího obsahu, představuje kurikulární dokument Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, charakterizuje vzdělávací oblast Matematika a její aplikace a další vzdělávací oblasti, se kterými bylo uskutečněno propojení v rámci praktické části. Shrnuje rovněž důležité vývojové charakteristiky dítěte středního školního věku a zkoumá kvalitu užití mezipředmětových vztahů v současných učebnicích matematiky. Praktická část obsahuje soubor úloh kombinujících učivo dvou vzdělávacích oblastí za účelem uplatnění mezipředmětových vtahů, určených k praktickému využití ve výuce na 1. stupni základní školy a část evaluační, jež popisuje a hodnotí průběh realizace všech úloh v praxi.

Abstract: The diploma thesis Cross-curricular Links Matching Proposed Curriculum for Lower Primary School deals with an issue of cross-curricular links and their usage in Maths teaching. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part provides an analysis of issues of cross-curricular links and curriculum integration, it introduces The Framework Educational Programme for Basic Education, characterises a curriculum of Maths and its application and other areas of education with which a link within the practical part was implemented. It also summarises important features of a Middle Primary School child and it surveys a quality of cross-curricular links usage in contemporary textbooks of Maths. The practical part contains a set of exercises that combine curricula of two areas to apply the cross-curricular links which are intended for practical usage in teaching at Lower Primary School, and evaluating part that describes and evaluates a practical course of implementation.

Klíčová slova: mezipředmětové vztahy, matematika a její aplikace, integrace vzdělávacího obsahu, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, dítě středního školního věku

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44867 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MACHÁČKOVÁ, Edita. Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula pro 1. stupeň základní školy. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz