Theses 

Narušená komunikační schopnost a školní edukace u extrémně nedonošených dětí v mladším školním věku – PhDr. Ludmila Račanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

PhDr. Ludmila Račanská

Diplomová práce

Narušená komunikační schopnost a školní edukace u extrémně nedonošených dětí v mladším školním věku

Communication disorder and school education of prematurely born children in young school age

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na narušenou komunikační schopnost a školní edukaci extrémně nedonošených dětí v mladším školním věku. První čtyři kapitoly teoreticky vymezují hlavní oblasti týkající se tématu. Tato část práce charakterizuje rizikového novorozence, jsou zde popsány nejčastější formy postižení perinatálně ohrožených dětí, což jsou poruchy motoriky, poruchy zraku, poruchy sluchu, různá záchvatová onemocnění, mentální retardace, poruchy chování. Zabývá se vzděláváním jedinců se zdravotním postižením a jeho legislativním vymezením, problematikou narušeného vývoje řeči a rozvojem komunikačních schopností, pojednává o vývoji dítěte v mladším školním věku. Výzkumná část diplomové práce obsahuje kazuistiky pěti extrémně nedonošených dětí. Cílem práce bylo popsat, jaké problémy působí narušená komunikační schopnost u extrémně nedonošených dětí při výuce.

Abstract: This diploma thesis focuses on the communication disorders and education of extremely low birth weight childern of younger school age. The first four chapters theoretically describe main topics. This part of thesis describes a premature child, the most frequent forms of handicap, which are for example: movement, sight, hearing a behavioural disorders, various attack diseases, mental retardation. The work deals with education of individuals with special needs, education possibilities of childern with handicap and legislative limitation. It focuses on the topic of developmental speech disorders and the development of communication skills, on the development of younger school age childern. The practical part contains the casuistries of the five extremely-low-birth-weight chidren. Its aim was to describe what problems are caused impaired communication ability in extremely premature infants in teaching.

Klíčová slova: Extrémně nedonošené děti, vzdělávání, postižení, školní docházka, problémy, speciální vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, narušená komunikační schopnost. Extremely-low-birth-weight infant, education, handicap, school attendance, probléme, speciál educational needs, learning disabilities, behavioral disorders, communication disorder

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:56, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz