Pavel BEHENSKÝ

Bakalářská práce

Možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami: případová studie Sedlec-Hůrka

The ability to identify badly damaged tumulus mounds diagnostic methods: a case study Sedlec-Hůrka
Anotace:
Cílem této práce jsou možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami na zaniklém středobronzovém mohylovém pohřebišti Sedlec-Hůrka. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou stručně popsány obecnější témata jako např. přírodní prostředí lokality nebo dějiny archeologického bádání na lokalitě. Další části práce se zabývají samotným mohylovým pohřebištěm …více
Abstract:
The aim of this work is the possibility of identifying badly damaged burial mounds with non-destructive methods on the defunct Middle Bronze Age tumulus necropolis Sedlec-Hůrka. The work is divided into two parts. The first section briefly describes more general topics such as: the natural environment of the site or the history of archaeological research in the area. Other sections describe a prospection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEHENSKÝ, Pavel. Možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami: případová studie Sedlec-Hůrka. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/