Veronika Szelagová

Bachelor's thesis

Detekce oxidu siřičitého na termicky aktivním odvalu Heřmanice

The Detection of Sulfur Dioxide in the Thermally Activated Dump Heřmanice
Abstract:
Předložená práce poukazuje na problematiku termicky aktivního odvalu Heřmanice a z něj unikajícího oxidu siřičitého. V teoretické části práce je obecně zpracována problematika termicky aktivních odvalů, jejich rozdělení a podrobný popis odvalu Heřmanice. V práci jsou popsány termické procesy, procesy samovznícení, následné sanace a rekultivace odvalů. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti oxidu siřičitého …more
Abstract:
The Bachelor thesis refers to issues of Heřmanice Dump and leaking sulphur dioxide from the dump. The theoretical part deals with the issue of thermally active dumps, their classification and detailed description of Heřmanice Dump. The work also describes thermal processes, autoignition and subsequent remediation and reclamation of dumps. The next part discusses the properties of sulphur dioxide, its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Eva Pertile
  • Reader: Michal Vaštyl

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava