Veronika Szelagová

Bachelor's thesis

Detekce oxidu siřičitého na termicky aktivním odvalu Heřmanice

The Detection of Sulfur Dioxide in the Thermally Activated Dump Heřmanice
Anotácia:
Předložená práce poukazuje na problematiku termicky aktivního odvalu Heřmanice a z něj unikajícího oxidu siřičitého. V teoretické části práce je obecně zpracována problematika termicky aktivních odvalů, jejich rozdělení a podrobný popis odvalu Heřmanice. V práci jsou popsány termické procesy, procesy samovznícení, následné sanace a rekultivace odvalů. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti oxidu siřičitého …viac
Abstract:
The Bachelor thesis refers to issues of Heřmanice Dump and leaking sulphur dioxide from the dump. The theoretical part deals with the issue of thermally active dumps, their classification and detailed description of Heřmanice Dump. The work also describes thermal processes, autoignition and subsequent remediation and reclamation of dumps. The next part discusses the properties of sulphur dioxide, its …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedúci: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Vaštyl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava