Bc. Marta Smékalová

Master's thesis

Zemědělsky významné druhy plevelů v náspu železniční tratě

Agriculturally important species of weeds in the embankment of the railway line
Abstract:
V diplomové práci je hodnocen vztah železnice a skladby plevelů na orné půdě. K hodnocení byly vybrány čtyři lokality, které se nacházejí v okrese Žďár nad Sázavou. V lokalitách bylo zvoleno pět stanovišť – kolejiště, násep, stráň, hranice s ornou půdou a orná půda. Na těchto stanovištích proběhlo třikrát během roku 2021 fytocenologické snímkování. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnými analýzami …more
Abstract:
The diploma thesis evaluates the relationship between the railway and the composition of weeds on arable land. Four localities in the district of Žďár nad Sázavou were selected for evaluation. Five sites were selected in the localities – track, embankment, slope, arable land border and arable land. Phytocenological samplings were collected at these sites three times in 2021. The results were processed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2022
  • Supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
  • Reader: Ivana Rypová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta