Michal Kramoliš

Diplomová práce

Návrh tepelného čerpadla voda - voda

Water to Water Heat Pump Design
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem systému na vytápění a přípravu teplé užitkové vody s využitím tepelného čerpadla voda – voda. Práce obsahuje výpočet tepelných ztrát domu a celkové spotřeby tepla na vytápění a ohřev teplé užitkové vody během roku, na základě čehož jsem pak navrhnul jednotlivé části tepelného čerpadla a celého otopného systému domu. V závěru práce jsem poté provedl ekonomické srovnání …více
Abstract:
This master thesis describes the design of a system for heating and preparing warm service water using water to water heat pump. This work includes the calculation of building heat loss and total heat consumption for heating and warming service water during the year. On the basis of this I suggested individual components of the heat pump and the whole system of building heating. At the end of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Vít Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení