Bc. Miroslava Řeháčková

Diplomová práce

Analýza deterministického modelu v ekonomii

Analysis of a deterministic model in economics
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje matematickému modelování nelineárních dynamických systémů. Pro analýzu byl zvolen model překrývajících se generací (OLG model). Práce je rozčleněna do čtyř kapitol, které tvoří dvě základní části práce. V první teoretické části této práce jsou shrnuty potřebné pojmy teorie dynamických systémů a diferenčních rovnic. Dále je zde uvedena kvalitativní analýza systémů diferenčních …více
Abstract:
This thesis focuses on the mathematical modeling of nonlinear dynamic systems. The overlapping generations model (OLG) was chosen for the analysis. The work is divided into four chapters, which form two basic parts of the work. The first part of this paper summarizes the necessary concepts theory of dynamical systems and difference equations. Furthermore, there is shown a qualitative analysis of systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta