Petra ZEDNÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

Sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózy

Sorption properties of sucrose based carbonaceous materials
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá adsorpcí methylenové modři a olovnatých iontů z vodných roztoků, na připravených uhlíkatých adsorbentech, kde byla jako výchozí látka použita sacharóza. - Na pěti připravených adsorbentech byl změřen měrný povrch, který se pohyboval v rozmezí 1,6 až 31,8 m2/g, tedy nižší než v literatuře. - V rámci měření bylo zjištěno, že nejvyšší adsorpci methylenové modři vykazoval …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with adsorption of methylene blue and lead (II) ions from aqueous solutions by the carbonaceous adsorbents prepared from sucrose as a precursor. - Specific surface area was measured for five prepared adsorbents, it ranged from 1.6 to 31.8 m2/g which is lower than in the literature. - It was found that the maximum adsorption of methylene blue was achived on the fifth adsorbent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2013
Accessible from:: 17. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZEDNÍČKOVÁ, Petra. Sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózy. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta