Bc. Jana Jedličková

Diplomová práce

Analýza aktivní a pasivní slovní zásoby u dětí v raném věku

Active and passive vocabulary analysis of early age children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou aktivní a pasivní slovní zásoby u dětí v raném poznatky, čtvrtá kapitola je věnována praktické části. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, které se týkají komunikace, řeči a jazyka. Vymezena jsou stadia vývoje řeči a popsán vývoj slovní zásoby v kontextu jazykových rovin. Obsahuje také popis vývoje dítěte z pohledu ontogenetické vývojové psychologie. Druhá …více
Abstract:
The master’s thesis analyzes active and passive vocabulary of early age children. It is divided into four chapters. The first three chapters focus on the theoretical knowledge, the fourth chapter is devoted to the practical part. The first chapter defines basic terminology relating to communication, speech and language. Degrees in speech development and development of vocabulary in the language level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta